خانه / انتشارات / مسابقه کتابخوانی / برندگان وپاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی (هفته چهارم) زندگانی علی بن ابی طالب رضی الله عنه + فرم نظرسنجی

برندگان وپاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی (هفته چهارم) زندگانی علی بن ابی طالب رضی الله عنه + فرم نظرسنجی

پاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی زندگانی علی بن ابی طالب رضی الله عنه

ردیفسؤالپاسخ صحیح
۱نام پدر حضرت علی چه بود؟  ج) الف و ب  
۲«تو برای من بعد از مادرم بهترین خلق خدا بودی» این گفته پیامبر نسبت به چه کسی است؟  ب) فاطمه بنت اسد  
۳در خصوص اسلام علی رضی الله عنه کدام گزینه صحیح نیست؟  ج) پس از مشورت با پدرش اسلام را قبول می کند.  
۴نویسنده، در کتاب بامداد اسلام معتقد است که (…………….) صحیح نیست؟  ج) دوست و دشمن راجع به علی مضایقه کرده اند.
۵این روایت از چه کسی است: رسول الله فرمود: «هیچ منافقی دوست دار علی نخواهد بود و هیچ مؤمنی کینه علی را در دل نمی داد»  الف) أم سلمه
۶کدام یک از فضائل علی رضی الله عنه فقط منحصر به شخص ایشان نیست؟  د) سبقت او در اسلام  
۷این جمله رسول الله صلی الله علیه وسلم در خصوص کدام یک از سروران می باشد؟ «ابنی هذا سید ولعل الله أن یصلح به بین فئتین المسلمین»  ج) حسن رضی الله عنه  
۸علی رضی الله عنه در شب هجرت چند سال داشت؟  ج) ۲۳ سال  
۹در خصوص واقعه شب هجرت پیامبر کدام گزینه نادرست است؟  د) علی شب را تا صبح بصورت آماده باش استراحت نمود چون   مأموریت بسیار خطرناک بود و شب را نخوابید.  
۱۰در جنگ بدر علی بر کدام یک از پهلوانان قریش در جنگ تن به تن غالب آمد؟  الف) ولید بن عتبه  
۱۱درخصوص واقعه خندق کدام مورد نادرست می باشد.  ج) پیشنهاد شد از سمتی که مزارع و باغ و نخلستان حول مدینه بود خندقی حفر نمایند  
۱۲در جمله «علی هم اهل مسجد و منبر بود و هم حرب و حراب» کلماتی که زیر آنها خط کشیده شده به چه معنا هستند؟  ج) محل سجده – جنگ –  نیزه  
۱۳پس از شهادت عثمان بدست فتنه انگیزان چه کسی بر مرکز حکومت اسلام یافت و بر اهل مدینه امامت نماز جماعت می داد  د) قاتل عثمان  
۱۴از دید طرفداران عثمان اولین اقدامی که از خلیفه انتظار می رود کدام است؟  ب) با قاتلین عثمان تسویه حساب کند.  
۱۵در خصوص دستورات کلامی علی (رضی الله عنه) کدام موضوع صحیح است.  د) سیدنا علی رضی الله عنه در امور مختلف مانند حکمت، فلسفه، سیاست مملکت داری و حسن معاشرت با بلاغت و فصاحت خدادادی داد سخن داده است.   
۱۶جمله «لاتقسر أولادکم علی التخلق بأخلاقکم لأنهم وجدوا لزمان غیر زمانکم» این فرمایش علی در خصوص کدام مطلب است؟  ج) فرزندانتان را براساس مقتضیات زمانه تربیت کنید نه اینکه مجبورشان کنید مانند شما رفتار کنند.  
۱۷منظور از این جمله علی رضی الله عنه چیست؟ وقیمة المرء ماقدکان یحسنه………والجاهلون لاهل العلم اعداء  الف) ارزش هر کسی به اندازه دانش اوست و بی دانشان دشمن دانشمندان هستند.  
۱۸در خصوص پذیرش خلافت توسط علی کدام گزینه نادرست است؟  د) زمانی که به علی گفته می شود (ما کسی را نمی بینیم که لایق تر و از حیث سابقه در اسلام از تو جلوتر و از نظر قرابت با رسول الله از تو نزدیک تر باشد) تسلیم شده و خلافت را بدون هیچ قید و شرطی می پذیرد.  
۱۹اولین کسی که با علی بیعت کرد چه کسی بود؟  الف) طلحه بن عبیدالله  
۲۰چه کسانی با علی رضی الله عنه بیعت کردند؟  د) همه موارد  
۲۱آنچه در خطبه اول امام علی ملاحظه نمی شود کدام یک از موارد ذیل است؟  ب) امام در این خطبه اشاراتی به قاتلین عثمان و سیاست خلافت خود دارد.  
۲۲امام علی در بدو خلافتش با کدام یک از امور مهم مواجه گردید؟ (مهمترین امور)  ج) خون عثمان – عزل حکام و امراء دوره عثمان  
۲۳در طول تاریخ بشر موفقیت در هر کار اجتماعی رهین اجتماع کدام یک از دو اصل مهم ذیل است؟  ب) وجود رجال کاری – جو مناسب و مساعد برای کار  
۲۴کدام یک از موارد ذیل در خصوص برداشت و اقدام علی رضی الله عنه در سیاست او در بدو خلافتش مطابقت و هم خوانی ندارد.  د) مصلحت ایجاب نمی کرد که با توجه به وجود طرفداران عثمان امام عمال و کارگزاران عثمان را عزل نماید (برداشت سیدنا علی)  
۲۵از منظر علی چرا قضیه قصاص قاتلین عثمان در بدو خلافت ناممکن بود؟  د) همه موارد صحیح است.  
۲۶از منظر علی رضی الله عنه چرا شرایط ایجاب می کرد اولین اقدام حکومتیش را عزل عمال عثمان قرار دهد؟  د) همه موارد  
۲۷در خصوص عزل عمال عثمان کدام مطلب نادرست است؟  الف) بعضی از صحابه کرام مانند عبدالله بن عباس هم عقیده با علی بودند. و معتقد بودند عمال عثمان باید سریعا عزل شوند.  
۲۸در خصوص والیان جدید امام به جای والیان و عمال عثمان کدام یک از آنها موفق نمی شوند به امارت مربوطه دست یابند؟   ج) کوفه و شام  
۲۹چه کسی برای عماره بن شهاب که از طرف علی بعنوان امیر کوفه منسوب شده بود مزاحمت ایجاد کرد؟  د) طلیحه اسدی  
۳۰اقدام علی در خصوص امارت کوفه پس از ناموفق شدن عماره بن شهاب در به امارت رسیدن کدام است؟  الف) به ابوموسی اشعری نامه می نویسد و ابوموسی تسلیم امر امام می شود لذا بر جای خودش ابقا می گردد.   
۳۱مضمون این شعر بیت بیانگر  کدامیک از موارد ذیل می باشد؟ «ومن لم یصانع فی امور کثیرة ……..یضرس بأنیاب ویوطأ بمنسم»ب) مصلحت اندیشی و به تأخیر انداختن حمله به شام. 
۳۲«به خدا یک انگشت عثمان خیلی بهتر است از یک دنیای پر از چنین مردم مفسد و مفسده جو» این جمله از چه کسی است؟ج) عایشه بنت ابی بکر  
۳۳چه کسانی لشکر جمل را به سرکردگی أمهات المؤمنین عایشه تجهیز و هزینه آن را عهده دار شدند؟ب) عبدالله بن عامر و یعلی بن منیه
۳۴در خصوص آماده سازی لشکر جمل به قصد خونخواهی از قاتلین عثمان کدام مطلب نادرست است؟ د) بزرگان لشکر جمل تصمیم می گیرند به سمت مدینه حرکت کنند و از امام تقاضای تسلیم قاتلان عثمان را داشته باشند که این نظر مقبول واقع می گردد.
۳۵چه کسی موضوع فراهم آمدن لشکر جمل را به علی رضی الله عنه خبر می دهد؟الف) أم الفضل بنت الحارث
۳۶این جمله مربوط به چه کسی است؟ (قسم به پروردگار کعبه اکنون آسیاب شر، به چرخش در آمده است)ج) عثمان بن حنیف والی بصره
۳۷کدامیک از موارد ذیل جزء علل لشکرکشی عایشه بسوی بصره نمی باشد؟د) چون خلیفه مسلمین علی توانایی خونخواهی ندارد ما به این امر مبادرت می ورزیم
۳۸کدامیک از سرکردگان گروه های آشوبگر که قبلا به مدینه حمله کرده بود بدون دستور والی بصره آغازگر و عامل جنگ لشکر بصره با لشکر مکه (عایشه) بود؟ب) حکیم بن جبله
۳۹براساس وقایع معتمد تاریخی در خصوص صلح لشکر بصره با لشکر مکه در موضوع خونخواهی قاتلین عثمان کدام مورد صحیح نیست؟ج) عثمان بن حنیف با توجه به سکوت اهل مدینه شرط صلح را پذیرا می شود  و از امارت کناره جویی می کند.
۴۰پس از استیلا و تسلط طلحه و زبیر بر بصره کدام گزینه در خصوص اشرار یعنی دشمنان عثمان صحیحح تر است؟ج) در کنار قریه (دارالرزق) خارج بصره در مقابل لشکر مکه صف آرایی و مبادرت به جنگ نمودند و شکست سختی خوردند.
۴۱کدامیک از سرکردگان اشراری که در قتل عثمان دست داشت موفق به فرار از بصره شد و به قبیله خود پناه برد؟د) حرقوص بن زهیر
۴۲هدف اصلی امام علی در استمداد از مردم کوفه و بسیج شدن آنها در محل ذی قار چه بود؟الف) قطع ماده تفرق و اهتمام ورزیدن به اصلاح ذات البین مسلمین از طریق مذاکره
۴۳قعقاع بن عمرو فرستاده علی رضی الله عنه چگونه طلحه و زبیر و عائشه رضی الله عنهم  را مجاب به صلح با علی می کند؟د) همه موارد
۴۴کدامیک از موارد ذیل با محتوای خطبه علی رضی الله عنه پس از موفقیت قعقاع در مذاکره با لشکر مکه مطابقت ندارد؟د) می گوید برنامه فردا صلح با لشکر مکه است و بدخواهان و بداندیشان از من جدا شوند.
۴۵پس از پیشنهاد قعقاع از طرف امام علی بر صلح با لشکر مکه، دشمنان اسلام دست به چه دسیسه ای زدند؟د) خود را در جمع لشکر آنها قرار دهیم و قبل از سپیده دم  فردا پیش از مذاکره، آنها را وارد جنگی کنیم که نتوانند فرصت پیدا کنند که آتش افروز این جنگ کیست.
۴۶در خصوص تعامل امام با عایشه رضی الله عنها کدام گزینه نادرست است؟ج) امام می فرماید: بدانید که عایشه را ملامت نکنید بخدا قسم چیزی که بین ما گذشت چیزی نبود جز آنچه بین مادر و فرزندش گذشت.
۴۷در خصوص طلحه کدام مورد نادرست استب) طلحه در تمام جنگها حضور داشت الا در جنگ احد.
۴۸در مورد عکس العمل علی رضی الله عنه در مقابل کشته شدن زبیر کدام مورد نادرست است؟د) قاتل زبیر پس از عکس العمل علی از ترس کشته شدن متواری می شود و از انظار دور می گردد.
۴۹در خصوص قرابت زبیر با اهل بیت پیامبر کدام مورد صحیح است؟د) همه موارد
۵۰در خصوص شخصیت زبیر بن عوام کدام گزینه اشکال دارد؟الف) او از سابقین اولین در اسلام نبود
۵۱آیا قیام عایشه و طلحه وزبیر حق بود یا باطل ؟ب) صحت و حقانیت؛ یا باطل و ناحق بودن هر کاری متوقف بر نیت انجام دهنده آن کار می باشد نه خود کار لذا نمی توان آن را حق یا باطل قضاوت نمود.
۵۲چگونه می توان برداشت کرد که علی رضی الله عنه و حضرات طلحه و زبیر و عایشه نیتشان خیر و صلاح امت بود؟د) گزینه ب و ج
۵۳چگونه می توان این واقعه تاریخی (جنگ جمل) را به گونه ای تحلیل کرد که طرفین، دشمنی و خصومت با هم نداشتند؟د) همه تحلیل های مذکور نشان می دهد که طرفین متخاصم نبودند.
۵۴از کدام عمل علی رضی الله عنه می توان فهمید که او اهل تجملات و زرق و برق دنیا نیست؟الف) اهل کوفه پیشنهاد کردند تا در قصر أبیض منزل فرماید ایشان فرمود عمر بن خطاب نمی پسندید در آنجا منزل بگیرد من هم نمی پسندم.
۵۵در جنگ صفین کدام قوم مقاومت از خود نشان داده و علی رضی الله عنه آنها را تحسین کردالف) گروه و قوم ربیعه
۵۶این جمله مربوط به چه کسی ودر کجا گفته شده است؟ «این قوم در اسلام سابقه ای ندارند که استحقاق امارت بر مردم را داشته باشند»ب) عمار بن یاسر_ جنگ صفین
۵۷کدام عامل سبب آتش بس و توقف جنگ صفین شد؟ب) استفاده از خدعه جنگی توسط لشکر معاویه
۵۸پیشنهاد امام علی برای شخص حکم (درجریان حکمیت) از سوی لشکر امام چه کسی بود؟د) الف و سپس جیم
۵۹چه تفاوتی بین لشکر معاویه و لشکر علی وجود داشت؟ج) لشکر شام هم دل و مطیع معاویه ولی لشکر امام علی با هم اختلاف داشتند
۶۰خوارج چه کسانی هستند؟د) همه موارد
۶۱براساس روایت صحیح دربیان ماجرای حکمیت کدام مورد نادرست است؟د) عمر بن العاص با غدر و خیانت بر ابوموسی اشعری فائق و غالب گردید
۶۲این جمله مربوط به چه کسی و کدام واقعه می باشد؟ «تو در این امر برای رضای خدا خشمگین نشده ای؛ بلکه خشمت برای خویش تن است.»ج) متعلق به خوارج نسبت به علی_ مربوط به درخواست علی مبنی بر همکاری و همراهی آنها در مقابله با معاویه
۶۳کدام یک از عوامل ذیل سبب شد تا علی با خوارج بجنگد؟د) همه موارد
۶۴جمله ( انک تقاتله و انت ظالم) به چه معنی، گوینده و مخاطب چه کسانی هستند؟ج) تو با او می جنگی در حالی که تو ظالم هستی_ محمد صلی الله علیه وسلم _ زبیر
۶۵مشکل علی رضی الله عنه با خوارج چه بود؟د) تمام موارد
۶۶در خصوص جنگ با خوارج کدام نادرست است؟د) همه خوارج در جنگ نهروان کشته شدند و فقط تعداد اندکی از آنها که به ده نفر نمی رسید زنده ماندند و غائله خوارج برای همیشه برچیده شد
۶۷یکی از علل های اصلی عدم موفقیت علی پس از جنگ نهروان عدم وجود مردان مبارز در کنار اوست علت اصلی کدام است؟ج) هویت وجودی مردان علی به کلی عوض شد و به حدی در عقیده و مرام حق دچار سستی شدند که دیگر هواخواه حق و فداکار امام حق نبودند
۶۸این جمله علی ( شما در هنگام آسایش و آرامش شیر ژیانید؛ ولی آنگاه که به جهاد دعوت می شوید مبدل به روباه فراری می شوید) خطاب به چه کسانی است؟ب) اهل کوفه
۶۹کدام دلیل سبب می شود که معاویه طمع استیلاء بر نواحی مملکت اسلامی پیدا کند و برای آن اقدام نمایدب) سستی و فتوری که در لشکر علی به وجود آمده بود وعلائم نشان می داد که علی قادر نخواهد بود آنها را دگر بار به زودی زیر پرچم جنگ جمع کند
۷۰براساس وقایع تاریخی در لشکرکشی عمروبن العاص به دستور معاویه کدام یک از گزینه های زیر نادرست است؟د) با وجود بیانات امام با اهل کوفه در چند مرحله باز کوفیان رغبتی به حمایت از علی و پاسخ به درخواست او نشان نمی دهند و مصر سقوط می کند.
۷۱در خصوص لشکرکشی معاویه به حجاز به فرماندهی بسر بن ارطاط کدام گزینه نادرست است؟د) خطاب به اهل مدینه میگوید ای قبیله دینار! ای قبیله نجار! … شیخم شیخم، من چندی قبل از این او را در اینجا دیدم. (مقصودش علی بن ابی طالب بود)
۷۲بسر بن ارطاط پس از فارغ شدن از مدینه به مکه و سپس یمن می رود، او در یمن چگونه عمل می کند (گزینه نادرست را مشخص نمایید)الف) او با جنگ با عبیدالله بن عباس به یمن وارد می شود.
۷۳کدام یک از جملات زیر متعلق به خطبه ای از امام علی است که در اهل کوفه مؤثر واقع شد و آنها را شدیدا تکان داد به گونه ای که چهل هزار نفر به پا می خیزند و آماده می شوندتا همراه امام بسوی شام برای مقابله با معاویه اقدام نمایند؟ج) … به خدا دوست می دارم که معاویه شما را با من مانند دینار طلا و درهم نقره صرافی می کرد…
۷۴کدامیک از افراد زیر در شهادت عثمان نقشی نداشت؟د) مغیره بن نوفل
۷۵مهریه قطام بنت الشجنة برای ابن ملجم چه چیزی بود؟د) الف و ب
۷۶کدامیک از کسانی که در قتل علی بن ابی طالب دست داشتند اعتراف به سابقه عظیم علی در اسلام و رابطه خویشاوندی او با رسول الله داشت و قلبا راضی به قتل علی نبود؟  ب) شبیب  
۷۷در خصوص این جمله «أرت عمروا وأراد الله خارجا» کدام گزینه ناصواب است؟  د) هیچکدام  
۷۸در خصوص قاتل سیدنا علی کدام گزینه صحیح نیست؟  ج) دعای ابن ملجم مبنی بر اینکه چهل روز هر شمشیرش تیز می کرد و از خدا میخواسته تا بدترین خلق خدا با آن کشته شود مستجاب نشد.   
۷۹کدام یک از موارد ذیل جزء خصال و شخصیت علی رضی الله عنه نبود؟   د) علی در کار خوارج مداهنه می کرد توبیخ کارشان را به تأخیر می انداخت و این عامل سبب جری شدن آنها شده بود.   
۸۰کدام یک از موارد زیر نشان از ورع و احتیاط در امور امت در بالاترین سطح ممکن برای علی رضی الله عنه محسوب می شود.  د) همه موارد  
۸۱کدام یک از زنان علی نوه رسول الله صلی الله علیه وسلم بود؟  ج) امامه بنت ابی العاص  
۸۲به چه دلایلی می توان روایت ناصحیحی که عمربن خطاب لنگه دروازه خانه را به پهلوی فاطمه بنت و بر اثر آن محسن سقط شد را رد نمود؟   د) همه موارد  
۸۳علی به ترتیب … همسر ….. پسر ….. دختر داشتند؟  الف) ۹-۱۴-۱۸  
۸۴چرا ما وظیفه نداریم تاریخ را قضاوت کنیم؟  الف)  زیرا مردم عصور گذشته در گذشته اند و آنها با صحیفه اعمالشان به سوی  پروردگارشان شتافته اند لذا شایسته است انسان مرتکب گناهی نشود  و مسئولیتی در پیشگاه خداوند برای خود با قضاوت آنها درست نکند.  

فرم نظرسنجی

درباره ی مدیر سایت

همچنین ببینید

برندگان وپاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی زندگانی رسول الله ﷺ

ردیفنام و نام خانوادگیمحل سکونت۱رحمان کریمیقروه۲اسماسیدزادهزاهدان۳راحله گربندی نژادگربند۴مهسابیستونیروستای مغدان۵جلال آزادهکشاردوستنی۶رائد راهنمالطیفی۷عاطفه رحیمیقشم۸مهنازبیستونیروستای مغدان۹خیر بی بی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × پنج =

-- بارگیری کد امنیتی --