خانه / رمضان / مسابقه اینترنتی رمضانی / برندگان وپاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی (هفته سوم) زندگانی عثمان بن عفان رضی الله عنه

برندگان وپاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی (هفته سوم) زندگانی عثمان بن عفان رضی الله عنه

برندگان هفته سوم:

پاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی هفته اول (زندگانی عثمان بن عفان رضی الله عنه)

سؤالسؤالپاسخ صحیح
۱اراده و نقشه عثمان رضی الله عنه در گسترش فتوحات کدام یک از خاک های مذکور است؟ب- به خاک اصلی روم حمله و آن را تصرف کند کدام یک از موارد زیر نشان دهنده اعتماد و محبت خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت به عثمان بن عفان است
۲در دوران خلافت عثمان آتش فتنه چگونه و در چه سالی سر برآورد؟ب- در سال هفت هجری دشمنان دین و دولت اسلامی که تظاهر به اسلام و در باطن حقد و کینه داشتند ندای دادخواهی و شکایت علیه والیان عثمان سر دادند و بعدها به خود خلیفه تعرض کردند  
۳کدام یک از موارد زیر نشان دهنده اعتماد و محبت خاص رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت به عثمان بن عفان استالف- دخترانش رقیه و أم کلثوم را یکی پس از دیگری به عقد عثمان در آورد و پس از وفات هر دو دخترش فرمود اگر دختر دیگری داشتم، باز به عقدش در می آوردم.
۴نقش عثمان در هجرت به حبشه چه بود؟الف- هجرت او و همسرش جهت سرپرستی و دلگرمی مردان و زنان گروه مهاجر به حبشه بود
۵در خصوص بیعت الرضوان کدام گزینه صحیح نیست؟ب- عثمان به افتخار بیعت الرضوان نرسید.
۶یکی از افتخارات عثمان تجهیز جیش العسره بود کدام مورد صحیح نمی باشد؟د- عثمان برای تجهیز جیش العسره تمام دارایی و سرمایه اش را تقدیم رسول الله صلی الله علیه وسلم نمود. لذا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود هر عملی عثمان پس از امروز انجام دهد زیانی به او نخواهد رسید و هر گناهی که از او سر زند را محو می کند.
۷کدام یک از فضایل عثمان نیست؟د- ثروت و دارایی زیاد و مشغول بودن به حرفه تجارت.
۸این جمله مربوط به چه کسی است؟ «……….. من نمی خواهم که هم در حیاتم و هم پس از وفاتم مسئولیت امور امت محمد را به عهده بگیرم»ج- عمر بن خطاب
۹این جمله متعلق به چه کسی است؛ «من این وظیفه را برای خود نپسندیدم تا رغبت داشته باشم تا آن را به کسی از خاندانم بدهمب- عمر بن خطاب
۱۰اقدام عمر برای انتخاب خلیفه چه بود؟د- به گروه شش نفری از بزرگان فرمود پسرم عبدالله در اجتماع شما باشد و اشتراک مساعی کند ولی حق انتخاب شدن ندارد همین که من از دنیا رفتم تا سه روز باهم اجتماع نمایید و به رایزنی و مشورت بپردازید و روز چهارم یک نفر از شما برای خلافت انتخاب شود.
۱۱عمر به کدام صحابی دستور داد تا انتخاب شدن خلیفه امامت مسلمین را برعهده داشته باشد»ج- صهیب بن سنان
۱۲کدام یک جزو توصیه های عمر نمی باشد؟ج- اگر امر خلافت مشخص و معین نگردید خلیفه از گروهی انتخاب خواهد شد که عبدالرحمن بن عوف در آن گروه قرار دارد
۱۳کدام یک از موارد ذیل در خصوص چگونگی انتخاب خلیفه مطابقت با واقع تاریخی ندارد؟ج) عبدالرحمن پس از صراحت علی در پاسخ به سؤال او فورا با عثمان بیعت کرد.
۱۴پس از عبدالرحمن بن عوف اولین کسی که با عثمان بیعت نمود چه کسی بود؟الف) علی بن ابی طالب
۱۵در زمان خلافت عثمان حکومت اسلامی توجه  و عنایت بیشتر خود را معطوف به کدام یک از امور زیر کرده بود؟الف) به ایرانیان شکست خورده مجال و فرصت شورش ندهد که علیه مسلمین قیام کند.
۱۶کدام گزینه در خصوص اولین اقدام عثمان جهت سرکوب شورشیان صحیح می باشدج) سرکوب اهل آذربایجان که سر به طغیان زده بودند توسط ولید بن عتبه با لشکری که عده آن ذکر نشده
۱۷غائله اسکندریه چگونه برنامه ریزی شد؟ب) توسط رومیان مقیم اسکندریه که از داخل سر به آشوب زده بودند و سپاه روم نیز از خارج شهر به شهر اسکندریه حمله کند.
۱۸کدام یک جزو اقدامات عمروبن العاص در فتح و پیروزی دوباره بر رومیان در سرزمین مصر قلمداد نمی شودد) قتل امانوئل فرزند رومیان توسط شخص امیر عمرو بن العاص
۱۹چرا اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم جهت تعیین خلیفه نزد عمر رضی الله عنه رفتند؟ کدامیک صحیح نیست؟ج) چون می دانستند اگر عمر از خاندانش کسی را تعیین نماید مسأله فیصله پیدا خواهد کرد و عمر نیز چنین انتظاریرا  داشت اما منتظر بزرگان صحابه بود.
۲۰کدام یک از ملاک های زیر جزء معیارهای عمر در تعیین نامزدهای خلافت نبودند؟ب) چون عمر می دانست آنها بر سر خلافت منازعه نخواهند کرد و اوضاع به خوبی هدایت خواهد شد.
۲۱کدام یک از موارد ذیل با واقعه انتخاب خلیفه در خانه مسور بن مخرمه مطابقت و همخوانی نداردب) عثمان بن عفان در همان روز اول از بین کاندیدا انتخاب شد و عبدالرحمن بن عوف از مردم برای او بیعت گرفت.
۲۲کدام یک از موارد ذیل در خصوص قضیه انتخاب خلیفه توسط عبدالرحمن بن عوف صحیح نیست؟د) براساس نظر مؤلف طرفداران عثمان در بین مردم بیشتر از طرفداران علی بود.
۲۳کدام یک از موارد زیر جزء بیشترین اعتراضاتی است که مردم بر حضرت عثمان رضی الله عنه داشتند؟الف: او برای اداره مملکت از نزدیکان خود استفاده می کند
۲۴حضرت عمر بعد از اینکه خبر دار می گردد والی حمص زندگی آسوده ای را برای خود اختیار کرده چه اقدامی انجام می دهد ؟ب: او را به مدینه فرا می خواند جهت تنبیه او را مسئول شتران می گرداند و سپس او را به محلش باز می گرداند
۲۵مهمترین خواسته مردمی که علیه عثمان همراه با سران آشوب شدند چه چیزی بود؟ج: حضرت عثمان امراء و حکام کنونیش را بر کنار کند و حکام با سابقه دار از بزرگان صحابه بر سر جایشان بگمارد
۲۶چه زمانی کار سران فتنه و فساد در مصر بالا گرفت و مردم را  عملا برای قیام علیه حضرت عثمان تحریک می کردند ؟د : زمانیکه سران فتنه توانستند  محمد بن ابوبکر  و محمد بن حذیفه با خودشان همراه بکنند
۲۷پس از خطبه مسرت بخش حضرت عثمان در مدینه که امید تازه ای در دل مردم ایجاد کرده بود چه کسی این سرور و شادمانی مردم را به یاس و ناامیدی مبدل گرداند ؟الف : مروان بن الحکم
۲۸آشوبگرانی که قصد حمله به مدینه را داشتند وقتی که دیدند والیان و امراء عثمان می توانند جلوی لشکر کشی آنها را به مدینه بگیرند دست به چه حیله ای زدند؟ب: در میان مردم شایعه کردن که برای ادای مراسم حج به مکه می روند
۲۹حضرت عثمان در جواب کسانی که از او می خواستند از خلافت استعفاء دهد چه چیزی را بیان می کردند ؟د : هرگز لباسی که خدا به من پوشانده از تن در نخواهم آورد
۳۰چه کسی از اشرار سینه حضرت عثمان را می شکافد و او را به قتل می رساند ؟ج: سواد بن حمران
توجه: (از آنجایی که گزینه صحیح این سؤال در ازمون وجود نداشت برای شرکت کنندگانی که این سؤال رو در آزمون داشته اند نمره مثبت در نظر گرفته شده است)
۳۱کدام جمله بیانگر پیش بینی حضرت عثمان نسبت به مسلمین می باشد ؟ب: اگر شما مرا بکشید شمشیر بر گردن خود می نهید و هرگز اختلاف از میان شما برداشته نمی شود
۳۲حاطب بن ابی بلتعه در حضور رسول خدا برای اقدامش چه عذری را پیش می کشد ورسول خدا در قبالش چه اقدامی اجام می دهد ؟الف: من در مکه کسی ندارم که از اهل و مالم دفاع کند لذا خواستم با این کارم خود را به آنها نزدیک کنم در نتیجه پیامبر او را عفو کرد
۳۳به عقیده نویسنده کتاب مهمترین مسیله ای که به دست آشوبگران افتاد و منشاء بروز فتنه شد و در نهایت منجر به  شهادت حضرت عثمان گردید چه چیزی است ؟ب: بر کناری امراء و کارگزاران برجسته و کارکشته زمان خلافت حضرت عمر بن خطاب
۳۴به نظر نویسنده کتاب به چه علت حضرت عثمان جوانان را جانشین بزرگان و سالخوردگان صحابه کرد؟ج: جوانان هوشیارتر از سالخوردگان صحابه بودند وبهتر از کشف دسائس دشمن بر می آمدند
۳۵کدام یک از صحابی بزرگ رسول خدا در سال بیست و پنجم هجری یعنی سال دوم خلافت حضرت عثمان در ایام جهاد در ناحیه آذربایجان و ارومیه متوجه شد که مجاهدین در قرائت دچار اختلاف می شوند و به حضرت عثمان پیشنهاد یکسان سازی تلاوت و قرائت قرآن را می دهد؟ب : حذیفه بن یمان
۳۶در خصوص نسب عثمان کدام صحیح استب) رسول خدا از طرف پدری در جد سوم با عثمان  و عثمان از طرف مادری در جد چهارم با رسول خدا نسبت خویشاوندی و۵سال از رسول خدا کوچکتر است
۳۷حسنین یعنی سیدنا حسن وسیدنا حسین در زمان خلافت عثمان در کدام فتح از فتوحات اسلامی حضور داشتندد) فتح سبیطله
۳۸ابن زبیر پایتخت بربر ها را چگونه فتح کرد (کاملترین گزینه)ب) با تغییر نقشه جنگی وحمله ناگهانی دشمن را بیرون از پایتخت شکست و پس متحصن شدن فراریان جنگ شهر را محاصره وبه عنوان صلح فتح صورت گرفت
۳۹فتح اندلس توسط چه کسی انجام شد؟ج) الف وب
۴۰معاویه چگونه به فتح قبرس که قبلها ان را در سر می پروراند موفق شد؟د)  نقشه جنگی ماهرانه کشید ،نیروی جنگی راآماده وچون اهل جزیره ودولت روم غافلگیر و پادگان جزیره از نظر قوای حنگی ضعیف بود با صلح با فرمانروای جزیره خاتمه یافت
۴۱جمله «لا تنتخب الناس ولا تقرع بینهم ؛خیرهم،فمن اختارالغزو طائعا فاحمله واعنه» مربوط به کدام واقعه است؟ج) فتحی از فتوحات
۴۲کدام نکته نشان از برنامه ریزی دقیق و ماهرانه معاویه بن ابی سفیان در فتح قبرس داردب) تاسیس کارگاه کشتی سازی و فراهم کردن کشتی وملوانان کارآزموده وتعلیم نظامی آنها
۴۳سرانجام کونستانتین امپراتور روم پس از جنگ دریایی در مقابل لشکرابن سعد چه بود؟الف) توسط رومیان بندرصقله کشته شد
۴۴جمله (دشمن در جلو ماست ودریا در پشت سر ،اینک هر کدام را میخواهی اختیار کنید ) از چه کسی است؟الف) طارق بن زیاد
۴۵اسپانیا سالها به دست مسلمین اداره میشد برترین ترقی وبهترین پیشرفت در دوران کدام حکومت اسلامی بوده؟الف) امویان

درباره ی مدیر سایت

همچنین ببینید

برندگان وپاسخنامه سؤالات مسابقه کتابخوانی زندگانی رسول الله ﷺ

ردیفنام و نام خانوادگیمحل سکونت۱رحمان کریمیقروه۲اسماسیدزادهزاهدان۳راحله گربندی نژادگربند۴مهسابیستونیروستای مغدان۵جلال آزادهکشاردوستنی۶رائد راهنمالطیفی۷عاطفه رحیمیقشم۸مهنازبیستونیروستای مغدان۹خیر بی بی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × سه =

-- بارگیری کد امنیتی --